POLISKE

SPACE OBSERVATION CENTER (m. Zhytomyr)

10008, m. Zhytomyr, Old Boulevard, 7

Head: ONISHCHENKO Yevheniy Ivanovych tel. (093)-391-55-39,

e-mail: ckkp@zcrs.spacecenter.gov.ua

Remote sensing data processing group within the CCS

Group leader: MOZHAROVSKY Alexander Ivanovich